Договір

Завантажити договір

Договір № _____

(Про надання послуг)

1. Місце і час укладення договору ______________________, 201 ___ рік

Цей договір укладено _________________________.

2. Юридичний статус сторін договору: сторонами договору є:

(ПІБ, ідентифікаційні дані особи, адреса, телефон)

, Що діє в якості уповноваженого представника неповнолітнього бенефіціара

(ПІБ, ідентифікаційні дані особи, адреса, телефон)

, Далі разом іменовані «Замовник», з одного боку, і

ТОВ «MMC International» (ідентифікаційний код 404569688) в особі його директора Лії Кріхелі (особистий номер: 01015003634), далі «Виконавець», з іншого боку.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання з надання бенефіціару передбачених цим договором послуг по врегулюванню організаційних і технічних питань, пов’язаних з включенням Замовника в дослідження по лікуванню аутизму і захворювань аутистичного спектру аутологічними кровотворними стовбуровими клітинами, отриманими з кісткового мозку або пуповини, що проводяться в Грузії, в місті Тбілісі, в Департаменті клітинних технологій і терапії Науково-дослідного центру онкології.

3.2. Передбачені пунктом 3.1 цього договору послуги, що надаються бенефіціару, охоплюють врегулювання виконавцем організаційних питань, пов’язаних з процесом дослідження в Грузії, а також бронювання для бенефіціара і супроводжуючої його особи (осіб) готелю, організацію зустрічі, трансферу, встановлення зв’язку з клінікою, в разі необхідності , забезпечення послуг перекладача, впорядкування документації (переклад, обробка належним чином), а також надання повної інформаційної підтримки в період післяопераційного лікування (не більше одного року).

3.3. Замовник бере на себе зобов’язання по оплаті певних послуг в передбаченому цим договором порядку.

4. Основні права і обов’язки сторін

4.1 Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Повністю і належним чином виконувати зобов’язання за цим договором;

4.1.2. Повністю інформувати Замовника в письмовому вигляді (Додаток № 1) про діяльність клініки, про основу і особливості дослідження лікування аутизму і захворювань аутистичного спектру аутологічними кровотворними стовбуровими клітинами, отриманими з кісткового мозку або пуповини.

4.1.3. Укласти з Замовником цей договір тільки за умови, якщо на підставі поданої первинної медичної документації Замовник отримав від клініки (Департаменту клітинних технологій і терапії Науково-дослідного центру онкології) згоду на включення Замовника в дослідження по лікуванню аутизму і захворювань аутистичного спектру аутологічними кровотворними стовбуровими клітинами, отриманими з кісткового мозку або пуповини.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вимагати від Замовника повного і належного виконання передбачених цим договором умов.

4.2.2. Вимагати всю документацію (в тому числі первинну медичну) і інформацію, пов’язану зі здійсненням цього договору.

4.2.3. Спостерігати за перебігом процесу дослідження бенефіціара, в тому числі за допомогою координатора.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Повністю і належним чином виконувати взяті на себе передбачені цим договором зобов’язання.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вимагати від Виконавця повного і належного виконання передбачених цим договором умов.

4.4.2. Вимагати від Виконавця детальну інформацію про повний пакет (а також, окремо) передбачених статтею 3.2 Послуг.

5. Терміни та порядок надання послуг

5.1. Передбачені договором строки надання послуг залежать від і не повинні перевищувати терміни дослідження, зазначені в Додатку № 1, який зі свого боку є невід’ємною частиною цього договору.

5.2. Місце надання послуг: Грузія, м.Тбілісі.

6. Вартість договору та порядок оплати

6.1. Вартість послуг, що надаються визначається відповідно до кошторису і представленим на його підставі інвойсом, який є невіддільною частиною цього договору.

6.2. Вартість наданих послуг повинна оплачуватися Замовником на підставі поданого Виконавцем кошторису і інвойсом не пізніше 2-х календарних днів до початку дослідження.

6.3. Розрахунок між сторонами здійснюється за допомогою готівкового та / або безготівкового розрахунку.

6.4. Розрахунок буде здійснюватися в національній валюті Грузії, а для розрахунків в іноземній валюті за згодою сторін – відповідно до офіційного курсу Національного банку Грузії, встановленим на день оплати.

6.5. Суми безготівкового розрахунку повинні бути зараховані на визначений договором та / або пов’язаний з ним іншим договором (ами) банківський рахунок відповідної сторони або на інший, додатково погоджений сторонами, банківський рахунок.

6.6. У тому випадку, якщо бенефіціару потрібні були непередбачувані кошторисом обов’язкові / невідкладні послуги, їх вартість Замовник оплачує додатково.

6.7. У тому випадку, якщо бенефіціару не знадобилися в повній мірі передбачені кошторисом послуги, вартість послуг, не наданих Виконавцем, буде повернена не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення терміну дії договору.

7. Заяви та гарантії

7.1. Виконавець заявляє і гарантує, що:

7.1.1. до моменту укладення договору він має всі необхідні засоби;

7.1.2. до моменту укладення договору і / або до моменту укладення пов’язаних з ним інших договорів він є / буде дієздатним (в тому числі, в установленому законодавством порядку);

7.1.3. у нього є всі необхідні згоди, дозволи або доручення для укладення договору і / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів);

7.1.4. в майбутньому для укладення та виконання додатка та / або пов’язаної з ним іншого договору (договорів) їм будуть отримані всі необхідні згоди, дозволи або доручення;

7.1.5. договір і / або пов’язаний з ним інший договір (договори) полягають / укладатимуться ним добровільно, без застосування до нього з боку Замовника або третьої особи (осіб) насильства, погроз, обману, не помилково та / або без використання будь-яких інших обставин;

7.1.6. укладання та виконання договору і / або пов’язаної з ним іншого договору (договорів) не викликає / не викличе порушення того договірного, судового (в тому числі, арбітражного суду), законодавчого та / або іншого зобов’язання, за виконання якого він несе відповідальність;

7.1.7. на весь період дії договору і / або пов’язаної з ним іншого договору (договорів) його діяльність і / або дії відповідають / відповідатимуть власним статутом та / або іншим регулюючим документом і місцевим і / або міжнародним законодавством;

7.1.8. протягом всього періоду укладення і дії договору та / або пов’язаної з ним іншого договору (договорів) він виконує і буде виконувати умови цього договору;

7.1.9. його дії не спрямовані / не будуть спрямовані на обман Замовника. З урахуванням зазначеного принципу для укладення та виконання договору і / або пов’язаної з ним іншого договору (договорів) або на його підставі, представлена Замовнику документація і / або інформація на момент її подання також є / буде достовірною, точною і повною. Разом з тим йому відомо, що надання неправдивих документів і / або інформації по законодавству є караним діянням.

7.2. Зазначені Виконавцем заяви і гарантії залишаються в силі до повного і належного виконання сторонами взятих на себе на підставі цього договору та / або пов’язаного з нею іншого договору (договорів) зобов’язань, незалежно від повного або часткового припинення дії цього договору та / або пов’язаної з ним іншого договору (договорів).

7.3. Виконавець повинен негайно письмово повідомити Замовника про всі ті обставини, які можуть прийти в суперечність із зазначеними їм заявами і гарантіями і / або викликати їх порушення, а також про початок або про настання будь-якої обставини, яка може перешкодити повному і належному виконанню Виконавцем взятих на себе зобов’язань за цим договором та / або пов’язаному з ним іншим договором (договорами).

7.4. Замовник заявляє і гарантує, що:

7.4.1. протягом всього періоду укладення і дії договору та / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів) його діяльність і / або дії відповідають / відповідатимуть власним статутом та / або іншим регулюючим документам і місцевим і / або міжнародному законодавству;

7.4.2. ним отримані всі необхідні згоди, дозволи або доручення, необхідні для укладення та виконання договору і / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів);

7.4.3. для укладення та виконання додатка(-ів) і / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів) в майбутньому нимм будуть отримані всі необхідні згоди, дозволи або доручення

7.4.4. договір і / або пов’язаний з ним інший договір (договори) полягають / укладатимуться ним добровільно, без застосування до нього з боку Виконавця або третьої особи (осіб) насильства, погроз, обману, не помилково та / або без використання будь-яких інших обставин;

7.5. Кожна сторона заявляє і усвідомлює, що на підставі вищезазначених заяв і гарантії другої сторони, спираючись на них, вона укладає / укладе і виконає договір і / або пов’язаний з ним інший договір (договори).

8. Інші права та обов’язки сторін

8.1. З метою забезпечення виконання договору і / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів), сторони:

8.1.1. мають право повністю і належним чином користуватися правами, визначеними договором, пов’язаним з ним іншим договором (договорами) та / або відповідним законодавством;

8.1.2. зобов’язані повністю і належним чином виконувати зобов’язання, визначені цим договором та / або пов’язаним з ним іншим договором (договорами).

9. Відповідальність сторін

9.1. Відповідальність за невиконання послуг, наданих Виконавцем або пов’язаними з ним іншими особами, та / або за їх неналежне виконання послуг внаслідок недостатньої кваліфікації, стану здоров’я та / або по несумлінності (нанесення шкоди (збитків) та ін.) Покладається на Виконавця;

9.2. Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю неустойку в розмірі 10% (розрахунок виконується виходячи з вартості наданих конкретному пацієнту послуг) за кожне порушення взятого на себе за договором та / або пов’язаному з ним іншим договором (договорами) зобов’язання, на підставі вимоги Виконавця, а в разі простроченої виплати вартості наданих послуг до повного і належного виконання зобов’язання – неустойку в розмірі 0,2% від вартості наданих послуг за кожен прострочений день, що підлягає виплаті.

9.3. Сторони несуть відповідальність за завдану один одному будь-якої прямої або непрямої шкоди (збитків) в результаті повного або часткового невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором та / або пов’язаному з ним іншим договором (договорами). Відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання (оплати) зобов’язань за цим договором та / або пов’язаному з ним іншим договором (договорами).

9.4. У разі одностороннього розірвання договору Замовником, він зобов’язаний повністю виплатити Виконавцю понесені ним до розірвання договору витрати (у разі існування таких).

9.5. Під час дії форс-мажорних обставин жодна сторона не несе відповідальність за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором та / або пов’язаному з ним іншим договором (договорами).

9.6. Сторона, у якої виникли форс-мажорні обставини, зобов’язана упродовж розумного строку, але не пізніше п’яти (5) календарних днів, повідомити другу сторону про настання відповідних форс-мажорних обставин і їх можливої тривалості, в іншому випадку вона втрачає право спиратися на існування форс мажору, як на підставу для звільнення від відповідальності.

9.7. Існування зазначених в повідомленні форс-мажорних обставин, якщо вони не є загальновідомими фактами (обставинами), або якщо друга сторона сумнівається в їх справжності, має бути підтверджено встановленим законодавством уповноваженим органом протягом тридцяти (30) календарних днів з моменту отримання відповідною стороною повідомлення про форс-мажорні обставини або направлення відповідною стороною іншій стороні повідомлення про висловлені сумніви в існуванні форс-мажорних обставин.

11. Комунікація між сторонами

11.1. Будь-які офіційні взаємини між сторонами повинні носити письмовий характер, якщо договором не передбачено інше. Призначене стороні письмове повідомлення може бути передано їй особисто або направлено за допомогою кур’єра (в тому числі, міжнародного кур’єра) або у вигляді поштового відправлення (в тому числі, рекомендованого листа). З метою оперативності та з урахуванням наведеного нижче положення, допускається передача повідомлення другій стороні за допомогою електронної пошти, з тією умовою, що в разі вимоги другої сторони, повідомлення їй буде представлено і в письмовій формі протягом розумного терміну після пред’явлення такої вимоги.

11.2. Повідомлення вважається доставленим від дня його отримання адресатом, якщо отримання повідомлення підтверджено адресатом (в тому числі, документом в електронній формі, квитанцією, іншим відповідним засобом повідомлення і т.д.). Якщо отримання повідомлення не підтверджено адресатом, будь-яке таке повідомлення буде вважатися відправленим і отриманим належним чином;

11.3. У разі надсилання письмового повідомлення або телеграми з кур’єром або за допомогою рекомендованого поштового відправлення – (а) якщо повідомлення відправлено Замовником, протягом трьох (3) календарних днів з моменту відправки, або в день / дату підтвердження вручення (яке з них буде мати місце раніше );

11.4. У разі відправки за допомогою електронної пошти, з моменту / дати підтвердження отримання повідомлення, або з дати підтвердження отримання повідомлення за допомогою здійснення відповідної дії;

11.5. Повідомлення вважається прийнятим також в тому випадку, якщо воно було повернено відправнику через відсутність адресату по вказаній адресі / контактам чи адресат відмовився від прийняття повідомлення або відхилився від його прийняття.

11.6. Сторони продовжать спілкування за певним договором та / або пов’язаним з ним іншим договором (договорами) адресою / контактними даними (або з будь-якого іншою адресою / контактними даними, що одна сторона повідомить іншій стороні в письмовому вигляді). Сторона зобов’язана своєчасно повідомити другій стороні про зміну зазначеної адреси (адрес) або будь-яких його / їх даних, в іншому випадку здійснене за вказаною стороною адресою спілкування (направлення повідомлення та ін.) буде вважатися виконаним належним чином.

12. Конфіденційність

12.1. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність отриманої від другої сторони будь-якої інформації, як в період дії договору, так і після його завершення.

12.2. Зазначене вище обмеження щодо конфіденційності не стосується інформації:

12.2.1. яка була відома одержуючій інформацію стороні без порушення законодавства до подання відповідної інформації другою стороною;

12.2.2. розголошення якої відбулося з дотриманням і для виконання сторонами вимог законодавства (в тому числі, для здійснення будь-якою стороною її прав у судовому (в тому числі, арбітражному) порядку);

12.2.3. отримати яку можна з інших джерел;

12.2.4. яка є або стане доступною третім особам за письмовою згодою сторін;

13. Претензії та спори

13.1. Виходячи з договору і / або пов’язаного з нею іншого договору (договорів) сторони можуть пред’явити один одному претензії у письмовому та / або усному вигляді. Сторона-одержувач претензії зобов’язана протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання претензії повністю або частково задовольнити пред’явлену претензію або в письмовому та / або усному вигляді повідомити іншу сторону про відмову в її задоволенні.

13.2. Всі пов’язані з виконанням цього договору суперечки, в разі недосягнення угоди, вирішує суд відповідно до законодавства Грузії.

14. Дія і припинення дії договору

14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом 1 (одного) року.

14.2. У встановлених договором, пов’язаним з ним іншим договором (договорами) та / або законодавством випадках і умовах можливе дострокове повне або часткове припинення договору і / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів):

14.2.1. Замовником, якщо Виконавець повністю і належним чином не виконає визначені договором та / або пов’язаним з ним іншим договором (договорами) будь-які зобов’язання (в тому числі, грошові зобов’язання, заяви і гарантії, будь-які умови і / або інше зобов’язання);

14.2.2. За письмовою згодою сторін;

14.2.3. На підставі договору та / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів) і / або в інших передбачених законодавством випадках.

14.2.4. Виконавець не має право перервати дію договору в односторонньому порядку, за винятком випадків, коли це переривання відбувається на підставі грубого порушення з боку Замовника взятих на себе зобов’язань і коли, незважаючи на встановлений Виконавцем розумний строк для викорінення невідповідностей, Замовник ухиляється від виконання зобов’язань.

14.2.5. У разі переривання договору будь-якою стороною і на будь-якій підставі продукт замість встановленої договором вартості повністю буде переданий Замовнику, крім того випадку, коли він заявить про відмову прийняти його.

14.3. Повне або часткове переривання договору і / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів) не звільняє Виконавця від повного або належного виконання взятих на себе зобов’язань (оплати), встановлених договором та / або пов’язаним з ним іншим договором (договорами) та / або законодавством до моменту обов’язкового або добровільного виконання такого зобов’язання.

14.4. Якщо результати (відповідальність) повного або часткового переривання договору і / або пов’язаного з нею іншого договору (договорів) не передбачені договором та / або пов’язаним з ним іншим договором (договорами), сторони будуть керуватися відповідним законодавством.

15. Зміни та доповнення

15.1. Вносити зміни і доповнення до договору допускається в письмовій формі за згодою сторін.

15.2. Внесені в договір зміни і доповнення прикріплюються до договору (договорів) у вигляді додатку і є його невід’ємною частиною.

16. Інші умови

16.1. Сторони підтверджують, що зміст договору точно виражає волю сторін і прояв їх волі було виражено в результаті розумного обговорення змісту договору, а не тільки виходячи з його дослівного значення.

16.2. Будь-яке і кожне право, яке присуджується стороні в результаті повного або часткового порушення другою стороною договору і / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів) і / або законодавства, є збірним і додається до всіх присуджених договором та / або пов’язаним з ним іншим договором ( договорами) або / законодавством прав, якщо сторони додатково не домовилися про інше.

16.3. Невикористання однієї зі сторін присуджених їй другою стороною прав у зв’язку з повним або частковим порушенням однієї із сторін договору та / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів) і / або законодавства не поширюється на будь-яке наступне порушення договору і / або пов’язаної з ним іншого договору (договорів) і / або законодавства.

16.4. Скасування будь-яких статей, пунктів і / або підпунктів договору і / або пов’язаної з ним іншого договору (договорів) і / або законодавства не скасовує дію всього договору і / або пов’язаного з ним іншого договору (договорів) і / або законодавства і / або їх статей, пунктів і / або підпунктів. Замість анульованого положення буде використано такий стан, за яким буде легше досягти мету, передбачену договором і / або пов’язаним з ним іншим договором (договорами) (в тому числі анульованим становищем).

16.5. Слова, які використовуються в договорі і / або зв’язаному з ним іншому договорі (договорах) в однині мають на увазі множину, і навпаки.

16.6. Статті, пункти і / або підпункти договору і / або пов’язаного з нею іншого договору (договорів) пронумеровані і озаглавлені тільки для зручності і цього факту не надається значення для інтерпретації договору і / або пов’язаної з нею іншого договору (договорів).

16.7. Виконавець не має права без попередньої письмової згоди Замовника передавати третій особі (особам) покладене на нього будь-яке зобов’язання або присуджене право за договором та / або пов’язаному з ним іншим договором (договорами) (в тому числі, з додатками). Відмова Замовника виключає можливість здійснення будь-якої вищевказанної дії і / або договору і, відповідно, здійснену з порушенням цього правила дію і / або договір вважається анульованим і не спричинить за собою правові наслідки, за винятком однозначно визначених законодавством випадків.

16.8. У випадках, не передбачених договором та / або пов’язаним з ним іншим договором (договорами), сторони керуються законодавством з встановленими регулюючими відповідні відносини нормами і / або додатково погодженими умовами.

16.9. Договір і / або пов’язаний з ним інший договір (договори) складені грузинською та _________ мовами. Сторонам передається по одному ідентичному примірнику договору.

17. Реквізити і підписи сторін

17.1. Виконавець:

«MMC International» Llc

Ідентифікаційний номер: 404569688

Ел. пошта: info@autism-mmc.com

Банк: JSC VTB Bank (Georgia)

SWIFT: UGEBGE22XXX

Банк кор .: Citibank NA, New York

SWIFT: CITIUS33

ABA: 021000089

C/A: 36021436

ACCOUNT (IBAN): GE10VT9800000035903608

Адреса банку: 14, G. Chanturia St., 0114, Tbilisi, Georgia

Адреса: 19 Kalistrate Tsintsadze, Tbilisi, Georgia

Генеральний директор: Лія Кріхелі

М.П.

17.2. Замовник:

up-arrow-1